خاله ى تو بودن ...خود عاشق بودن
خدا رو شکر که کیمیایی مثل تو دارم