وقتی یکی میگه از پسش بر نمیای ، دو دفعه انجامش بده.عکسم بگیر.