لعنت به نهم مهر بی مهری
که تو رو از ما گرفت و
تو برای همیشه به آسمون ها پرواز کردی...