هیچکس متوجه نمیشود که بعضی از افراد چه عذابی
را تحمل میکنند..... تا آرام و خونسرد به نظر بیایند!!!!!!