لذت بردم از بازی های خوب و به اندازه و روان با کارگردانی خوب وقتی ساعتی را با داستان زندگی رضا میثاق گذراندم در سینمایی#درخونگاه