همراه بامادر جان قشنگم و زهره بانو جان و ژاله جان عزیز .....مهربون و شیرین ترینهام در این قاب کنارم هستند و چشم گل مژه زده ی من