بسا شبا که سفر مى کنم
سفر درخویش به دور دست ِ زمان
بسا شبا که گذر مى کنم
چو روح نسیم به بیکران جهان