به کلام و کلمه نمى آد و نوشته نمیشه حال ام از لحظه اى که اجرا شروع میشه ، انقدر که انگار زندگى هر روز از شروع اجرا برام اولِ صبح میشه و با پایان اجرا حل میشم در سیاهى شبى بى پایان / برقرارى ما و حال ما از حضور شماست ، ما هم تا همیشه یاد و حواسمون هستــ دلتون سبز