به مناسبت  سالروز شکست محاصره آبادان من و رفیق فابریکم ، این انبار جانباز شده از جنگ پی نوشت : عکسی در میان انبار فلزی تیر و ترکش خورده لب مرز اروند در آبادان که امروزه انبار پارکبازی های ارسالی برای بچه های محروم شده و امیدوارم هیچ عاقلی فکر بازسازیش را پیدا نکند تا همگان بدانند جنگ با فلز چه کرده تا چه برسد به بدنهای مردان ، جوانان ، زنان و کودکان سرزمین من و چه فداکاریها که آفریده شد تا این مملکت برسرپا بماند حتی چونان این انبار ترکش خورده هم سرنوشت همه ما و من ها عکاس : مهرداد خان افراسیابی