با همیشه گوهر سینمای ایران و جناب شریفی نیا که همیشه پر از مهر است و آگاهی