صبر تو میزان عشق توست به پروردگارت.... آسوده باش در مقام تسلیم زیرا که او میداند ومیشنود و میبیند.... برای همتون ارزوهای خوب میکنم و روزتون بی غم و با شادی بگذره دوستان  به قول