حالِ خوبت را به هیچکس گره نزن!
یاد بگیر بدونِ نیاز به دیگران؛
شاد باشی،
بخندی،
و امیدوار باشی ...
باور کن؛
این مردم حوصله ی خودشان را هم ندارند!
تو باید خودت؛
دلیلِ اتفاقاتِ خوبِ زندگی ات باشی ...
دوست داشتنی اند آدم های
مغرور خودخواه سنگدل
میدانی کِى؟
آن وقت که استثنای خودخواهی
هایشان باشی...