در این ایام عزیز براى سلامتى همه بیماران وعرفان جان دعا کنیم