بابا بهرام عزیزم، خداروشکر که سایه ی شما، رو سر من و پارمیس و جانیار هست. خداروشکر که شما هستین که جانیار لذت داشتن پدربزرگ رو تجربه کنه. خیلی دوستتون دارم و تولدتون مبارک