ارشا جون عزیزم. بهت افتخار می‌کنم و آفرین به تو که برای رسیدن به آرزوهات کوتاه نمیای و صبوری می‌کنی.