ما بین اهداف،  یک چیزى هم هست به نام عمر،  که باید زندگیش کرد و ازش لذت برد.