زندگی می کنم
تلاش می کنم
صبر می کنم
حقایق رو هر چند تلخ و شکننده می پذیرم
و
می جنگم
حتی اگر بهترین ها رو از دست بدهم
چون این زندگی کردن است که
بهترین های دیگر رابرایم می سازد
سکوت می کنم
و
با خدای خودم صحبت می کنم
سکوتی عمیق
فریادی از درون
ولی می جنگم و می سازم
نگاهم رو دقیق تر می کنم روی انسان ها ، مسیر زندگی و آینده ام
همچنان باز به انسان ها محبت و لبخند هدیه می کنم
حس درونم و افکارم برای خودم و خدای خودم
می جنگم در کمال خونسردی و سکوت
بگذار هر چه از دست می رود برود
من آن را می خواهم
که به التماس آلوده نباشد
.
ساعت به وقت محلی ترکیه ۸ دقیقه بامداد سه شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۲...با خدای خود صحبت کن...یا حق