جا داره یادى بکنیم از بخور بخورهاى زمان جنگ، چقدر راحت تیر و ترکش و خمپاره خوردن