خدایا شکرت که تموم شد این دوران#اول_مهر اولین روز اولین مدرسه.