برای رسیدن به هدف، باید همه وسایل رو‌به کار گرفت... هفته خوبی رو شروع کنیم. شاد و مهربان باشید