وعمر، شیشه ی عطر است پس نمیماند پرنده تا به ابد درقفس نمی ماند. پ.ن.خویش انداز