آمدم شعری بگویم وصف عشقم را کنم دیدم از دریا نوشتن کار این مرداب نیست.!!!!!