هر چند سالت باشه !
هر چقدر بزرگ شده باشی !
باز هم برای پدر و مادرت بچه به حساب میای!
پس بذار مثل بچه ها گریه کنم و
بگم چقدر دلم برات تنگ شده پدر !
همیشه خجالت میکشیدم بغلت کنم و بگم چقدر دوستت دارم ، آخه همیشه میگفتی :
دیگه بزرگ شدی ، بچه که نیستی بخوای بغلت کنم !
اما حالا اومدم پیشت که بگم :
درسته بزرگ شده بودم ولی همیشه عین بچه ها حسرت در آغوش کشیدنت رو داشتم پدر..
و چقدر زود گذشت....
#داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#مجری_بازیگر_کودک#پدر#کودکی#آغوش#محبت#حسرت