«متاسفانه به دلیل دلخراش بودن تصاویر از قرار دادن
ویدئو چشم پوشی وبه عکس بسنده کردم
توصیه نمیکنم ولی برای دیدن رذالت یه بیشرف میتونید اسم پیج
امده در عکس رو جستجو کنید
کاش بشه همون بلایی که سر حیوون بی گناه میاره سر خودش بیاری»