براى روزهاى آخر تابستان شعرى ندارم، پاییز که بیاید سراسر غزل است و ترانه
٩٨/٦/٢٩
باسپاس از #سعید_عبداللهى براى ثبت این لحظه