عشق  دل به دریا زدن است بدون کشتی” نزار قبانی آخرین شنبه ی تابستون همه پر از شادی و عشق