سپاس از مهربان هم سرم که جز خرد از او نیاموختم و افتخار داد تا آفتاب هر روزم و ماه هرشبم باشد. تا در چشمان زیتونی اش جنگل را و در قلب مهربانش دریا را در موج موج شعرم داشته باشه.. و نتیجه این مهربانی بارانی باشد که اکنون میبارد و گل میکند.. همسرم، امیرحسین صدیق دوستت دارم.. (بدون سانسور) .
و من امروز سی و سه ساله شدم..