سانتیاگو: بهتره به چیزایی که ندارم فکر نکنم بجاش به چیزایی که دارم فکر می‌کنم؛
من یه عالمه امید دارم بهتره به امید فکر کنم ...