قسمت پنجم چطور بود؟ انتظار داشتین علی بره یا بمونه؟ فکرش رو میکردین بهرامی پشت قتل علی باشه؟ حالا میتونین حدس بزنین چی میشه؟