ازانسان بودنم شرم دارم ! گاهی می خواهم انسان نباشم گوسفندی باشم پاروی یونجه ها بگذارم
اما دلی رادفن نکنم
گرگی باشم گوسفند هارابدرم اما بدانم ازروی ذات است نه هوس
خفاشی باشم که شبهاگردش‌کنم باچشمهای کور
اما خوابی راپرپرنکنم
کلاغی باشم که قارقارکنم اماپرهایم رارنگ نکنم
که دلی رابادروغ بدست بیاورم .