گاهى معادلاتمان درست از آب درنمى آید
اشکالى ندارد
دوباره حساب کنیم و بیشتر دقت کنیم