نه زیاد هم بد نیست لااقل به اثباتِ چند فرضیه ىِ از پیش بارها اثبات شده کمک کرد تا باز به ثبت برسد و باز بایگانى شود و باز که...

١- چقدر تحملِ تحمیل سخت است حتا اگر عادت شده باشد
٢-چقدر یک نفر به تنهایى مى تواند یک رسالت را از ماهیتش دور کند
٣-چقدر چالشِ به جا محترم تر از آرامشِ بى جاست
٤-چقدر تفاوت هست میانِ دغدغه مندى و شبیه خوانى
٥-چقدر فراموشکارى از آن چه در آینه مى بینیم به ما نزدیک تر است
....
و چقدر من لوحِ فشرده خوانِ مان[ :) ] را دوست دارم و چقدر اجاره نشین هاىِ داریوش خانِ مهرجویى مى چسبد همین الان
.
.
.

#هشتگ#عادلِ_فردوسى پورِ
#دوست#داشتنى