زندگى تاس خوب اوردن نیست، تاس بد را خوب بازى کردن است!