ما خوب بلدیم از ممنوعیت‌ها حرف بزنیم!
دوست داشتن ممنوع است!
خاطره گفتن ممنوع است!
حرف زدن ممنوع است!
فکر کردن ممنوع است!‌‌‌
اینجا خونی در رگ‌های زندگی جریان ندارد زندگی‌مان دارد جلوی چشمانمان جان می‌دهد.
چون
اینجا
همه چیز ممنوع است!
شما چه ممنوعه‌هایی در زندگی دارید؟