چه صفایی دارد مهمان خانه شما بودن احترام خانوم برومند .استاد رشیدی نازنین یاد شما هر لحظه شور و روشنی دل ما بود امروز . وقتی احترام خانوم از قول شما گفتند زندگی قشنگ است. زندگی زیباتر شد .عکس آقای مهرتاش زمانی