پیش از آنکه درباره زندگی، گذشته و شخصیت من قضاوت کنی... خودت را جای من بگذار، از مسیری که من گذشته ام عبور کن.
با غصه ها، تردیدها، ترس‌ها، دردها و خندهایم زندگی کن...
یادت باشد هر کسی سرگذشتی دارد.
هرگاه بجای من زندگی کردی آنگاه میتوانی درباره من قضاوت کنی....