اگه میخوای تو این دنیا زنده بمونی،
باید یاد بگیری
که خودت مراقب خودت باشی
چون هیچکس قرار نیست
واسه تو این کار رو بکنه . . .