تله فیلم به وقت تاخت مادیانها، امیدوارم در نقش مددکار پلیس