صحنه کارت به کارت کردن دستمزد حرمله توسط یزید لعنت اله