من با خود عهد کرده ام که دیگر به روزهای رفته فکر نکنم و به روزهایی که می آید بیندیشم. من باور دارم که می شود روزهای سخت را پشت سر گذاشت. من میدانم که روزی خواهم توانست به هر آنچه که می خواهم دست یابم. @arfak_ngo #بذر_امید_میکاریم #ارفک #انجمن_روشنگران_فردای_کودک #کودک_کار