«اخر هفته جذاب در لوکیشنی بی نظیر با دوستان جان کنار زاینده رود پر از اب جاتون خالی