حسین در حادثه کربلا چه میخواست بگوید؟

چطور لحظه ای شک‌نکرد بی تردید گذشت و چه باشکوه گذشتنی !!! *چگونه باشم که نامم درتاریخ بماند برای هزاران سال