'پرتره شماره ٣٦' - هفده شهریور ماه نود و هشت ‘Portrait No. 36’ by Parsa Pirouzfar, 9.8.2019