انسان ها...
نمیدانند که تجربه نوعی شکست است
باید همه چیزت را از دست بدهی
تا ذره ای بفهمی...
عکس از : دوست درجه یک کیوان فرد