شب شام غریبان است به صحرا بی کفن امشب تن پاک شهیدان است ای دل بسوز امشب...