٢٨٧-
امروز هجدهم شهریور، نهم سپتامبر، نهم محرم، روز تاسوعا و همچنین تولد سى و هفت سالگى منه.
همیشه بین دو سالروز متفاوت که با هم در یک روز منطبق میشن، اون کوچیک تره محو میشه