برایتان اینگونه آرزو میکنم
آن‌ زمان که در محشر،خدا بگوید
چه داشتی؟
حسین سربلند کند و بگوید حساب شد!
مهمان من است... روز تاسوعا و ما همچنان با یک تیم قوی و پر انرژی مشغول تصویربرداری هستیم #سریال #مرضیه