آخرین پرسه های تابستونیمونم بزنیم(فصلی که در آن زاده شدم) و نفسای عمیقمونم بکشیمو و بخندیم و
خدا رو به خاطر اینهمه نور و رنگ و زیباییش شکر کنیم