فیلم کوتاه«۲۰»به کارگردانی بهرنگ میرزایی به دهمین دوره جشنواره ی Oacxaca در مکزیک راه پیدا کرد.
#شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی #بهرنگ_میرزایی #میثاق_زارع #فیلم_کوتاه_بیست #مکزیک #جشنواره #فیلم_کوتاه