این روزها
از خاطرم
نخواهند رفت
و من بسیار آموختم
.................
٩٨/٦/١٦
#معصومه_کریمی